^Povratak na vrh
  
  
  
Get Adobe Flash player

Dječji vrtić „Marina“

Ante Rudana 47

21222 Marina

Tel ured: 021/889-000

Tel ravnateljica: 099/212-2207

Tel pedagog: 099/800-6300

Tel tajnica: 097/7112795

E-mail: djeciji.vrtic.marina@st.t-com.hr

OIB: 65151460398

MB: 1382071

Žiro-račun: IBAN - HR0324070001100415917

Telefoni

 • DV „Bosiljak“ – Marina

         10 satni – 099/471-0458

          6 satni (jutarnji i poslijepodnevni)– 099/807-1855

 • DV „Cvrčak“ – Vrsine

          099/212-2209

 • DV „Bubamara“ – Gustirna

          099/212-2202

 • DV „Leptirić“ – Vinišće

          099/212-2208

 • DV „Pčelica“ – Blizna Donja

          099/202-4565

Fotografije

galerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerija

ZARAZNE BOLESTI U VRTIĆU  – ŠTO ČINITI

 

Iako dječji vrtić na najbolji mogući način skrbi o djeci predškolske dobi, oni mogu u određenim okolnostima postati i žarište određenih vrsta zaraznih bolesti koje se mogu lako proširiti među djecom i osobljem same ustanove ali i šire u okruženje.

Programom mjera zdravstvene zaštite, djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima jasno su definirane zadaće i obveze dječjih vrtića. Program mjera za osiguranje higijene i higijensko sanitarnih uvjeta obuhvaća ispunjenje uvjeta smještaja i prehrane kao i mjere primarne prevencije od zaraznih bolesti i protuepidemijske mjere koje se provode u slučaju pojave pojedinih zaraznih bolesti.

ŠTO JE TO PRIMARNA PREVENCIJA

 

Primarnu prevenciju čine postupci koji se stalno provode, a zovu se još i profilaktičke mjere ili profilaksa. Drugim riječima mjere primarne prevencije provode se stalno kako do zarazne bolesti uopće ne bi došlo. Najvažnije mjere primarne prevencije su opće ili higijensko sanitarne mjere koje je dječji vrtić dužan provoditi.

 

ŠTO SU PROTUEPIDEMIJSKE MJERE ILI SEKUNDARNA PREVENCIJA

 

Protuepidemijske mjere ili sekundarna prevencija provode se kada se zarazna bolest pojavi. Naziv "protuepidemijske" ne znači da se mjere provode tek kada se zarazna bolest proširi u epidemiju već naprotiv te se mjere provode upravo zato da se određena zaraza ne bi razvila u epidemiju.

Protuepidemijske mjere se mogu podijeliti na one koje se provode prema izvoru zaraze, prema putevima širenja i prema osobama koje su u posebnom riziku da obole (npr. skupine djece koja su bila u kontaktu s oboljelim djetetom) a provode ih nadležne službe Zavoda za javno zdravstvo u suradnji s dječjim vrtićem u kojem je došlo do pojave zarazne bolesti. Odjeli za epidemiologiju u sklopu Zavoda za javno zdravstvo imaju  zadaću neprekidno pratiti i analizirati epidemiološku situaciju. Odgovorni epidemiolog u suradnji s vrtićem dogovara i način obavještavanja roditelja u samoj skupini ili više skupina. Svaka uputa epidemiologa morala bi biti upućena u pisanom obliku s potpisom mjerodavnog epidemiologa. Na taj način roditelji bi osim pravodobne i stručne informacije o novonastaloj situaciji i poduzetim mjerama imali i imena institucija i stručnjaka koji te mjere propisuju. Pismena očitovanja nadležnog epidemiologa pridonose većem povjerenju kod roditelja. To je iznimno važno jer su roditelji zabrinuti za zdravlje svoje djece i žele dobiti informaciju o svemu što je poduzeto.

U uvjetima pojave zarazne bolesti dječji vrtić uvijek mora provoditi opće mjere pojačanog nadzora nad higijensko sanitarnim uvjetima:

- u odnosu na prostor (igračke, pedagoški materijal, mikroklimatski uvjeti)

- u odnosu na dijete (nadzor nad pranjem ruku, uporabom toaleta, nadzor u procesu konzumiranja obroka

- u odnosu na roditelje (pravodobno informiranje i davanje samo onih informacija koje su dogovorene na razini vrtića i odgovornog epidemiologa)

- u odnosu na ostale radnike (radnici koji rade na zadaćama održavanja higijene također dobivaju informaciju o novonastaloj situaciji i zadaće provođenja higijensko sanitarnih postupaka)

- ako je zarazna bolest uzrokovana rizičnim čimbenicima iz hrane tada se provode i mjere u kuhinji i u odnosu na djelatnike kuhinje

 

ŠTO VRTIĆ ČINI KADA SE ZARAZNA BOLEST POJAVI

 

Kada se u dječjem vrtiću dogodi slučaj zarazne bolesti kod djeteta, vrtić je obvezan učiniti sljedeće:

 • o situaciji obavijestiti mjerodavnu higijensko epidemiološku službu
 • postupiti po uputama mjerodavnog epidemiologa
 • o tome uz odgojitelje treba biti upoznat i ravnatelj

 pratiti situaciju u samoj skupini (vrijednosti temperature, broj prisutne djece u najmanje tjedan dana od izbijanja slučaja bolesti, zdravstveni status djece – grupe u tom razdoblju)

 • u suradnji s odgovornim epidemiologom sudjelovati u organizaciji kemoprofilakse, ako je potrebna
 • pratiti pobol nakon uvođenja mjera
 • sve mjere i postupanja dogovarati isključivo prema uputi epidemiologa
 • provoditi i druge zadaće u dogovoru s epidemiologom
 • o tome voditi dokmentaciju

DOBRO JE ZNATI

 

Informaciju o pojavi zarazne bolesti vrtić dobiva od roditelja, epidemiološke službe, Klinike za infektivne bolesti. Vrl često kod pojave određenih simptoma kod djeteta oje boravi u vrtiću (povišena temperatura, osip, kašalj, proljev, povraćanje i dr.) vrtić je taj koji upućuje roditelja pedijatru, a pedijatar odlučuje koje daljnje mjera poduzeti, o čemu se obavještava vrtić.

Nije svaka povišena temperatura, kašalj, osip... COVID-19. Ali trebamo biti na oprezu. Jedno zaraženo dijete ili zaposlenik uzrokuju samoizolaciju cijele skupine 14 dana. Mjeru i postupanje propisuje epidemiolog pismenim putem.

 

UMJESTO ZAKLJUČKA

 

U sprječavanju širenja zaraznih bolesti postoje određena pravila postupanja kako epidemiološkh službi, tako i dječjeg vrtića.

Svi zajedno moramo djelovati kako bi se širenje zaraznih bolesti spriječilo. Roditelji, kao naši partneri moraju biti upućeni u postupke djelovanja, kako bi prije svega pomogli svom djetetu ali i ostaloj djeci u okruženju,

 

DJEČJI VRTIĆ MARINA

ANTE RUDANA 47

MARINA

 

Marina, 27. kolovoza 2020. godine 

               PROTOKOLI POSTUPANJA RODITELJA U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE BOLEŠĆU COVID - 19   

 

Dosljednost postupanja prema djetetu u vrtiću i obiteljskom okruženju jedini je način da uspijemo u namjeri da sačuvamo djecu i sebe.

Protokol postupanja potpuno je usklađen  s uputama HZJZ u kojima se osigurava smještaj  djece rane i predškolske dobi. 

TEMELJNE ODREDBE

U ustanovu se ne dovodi dijete ako:

- ima simptome zarazne bolesti (povišena temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje)

-Ima izrečenu mjeru samoizolacije

-Imaju saznanje da je zaraženo s COVID-19

Rad ustanove organizira se na način da se omogući fizički  razmak roditelja, zaposlenih i djece najmanje 1,5 – 2 m.

PRIMOPREDAJA DJECE I KOMUNIKACIJA

1. Dijete ne smije dovoditi osoba koja ima već spomenute simptome, mjeru samoizolacije ili je zaražena s COVID-19.

2. Roditelj predaje dijete odgojitelju na ulazu u vrtić. Nije dozvoljeno zadržavanje i grupiranje. Komunikacija se može vršiti telefonom. U pratnji djeteta dolazi samo jedna osoba.

3. U vrtić može ući roditelj radi prilagodbe na novu sredinu na početku uključivanja  djeteta u ustanovu i to po posebnom rasporedu, te roditelj djeteta s teškoćama. Zadržavanje roditelja je najduže 15 minuta. Ovisno o ponašanju djeteta odgojitelj će dati preporuku o duljini boravka djeteta. Tijekom adaptacije, a najdulje dva tjedna, dijete koje tek kreće u vrtić, može boraviti najdulje do kraja ručka, a najdulje dva tjedna.

4. Roditelj je dužan prije dolaska izmjeriti djetetu temperaturu te vrijednosti unosi u bilježnicu. U slučaju povišene temperature  ne smije dovoditi dijete u ustanovu, već se javlja ravnatelju i svom pedijatru.

5. Pri ulasku u vrtić roditelj kojemu je dozvoljen ulazak u vrtić, treba dezinficirati ruke dezinficijensom koji se nalazi na ulazu, imati masku i nazuvke za obuću. Dijete prolazi kroz dezbarijeru, ne dezinficira ruke i nema obvezu nošenja maske. Odmah po dolasku u vrtić djeca peru ruke sapunom i vodom.

6. Prilikom prehrane dijete se ne poslužuje samo već mu se servira hrana u prostoriji u kojoj boravi uvijek na istom mjestu.

7. Kod sumnje na promjenu zdravstvenog stanja tijekom boravka u vrtiću (kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, proljev, povraćanje) djetetu će se izmjeriti temperatura ( veća od 37,2) i pozvati roditelji koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete, odvesti ga pedijatru koji odlučuje o daljnjim postupcima. O tome je roditelj dužan izvijestiti ustanovu. Ukoliko se utvrdi da je dijete pozitivno na COVID 19 za  cijelu skupinu djece i bliske kontakte izriče se mjera samoizolacije, vrtić se dezinficira i nakon izolacije djeca mogu ponovno doći.

8. U sobu u kojoj borave djeca dozvoljava se ulaz za što manje osoba. Čišćenje i dezinfekcija se vrši svakog dana prije i nakon dolaska djece.

9. Dijete treba imati rezervnu presvlaku i papučice. Miješanje i posuđivanje osobnih svari nije dozvoljeno.

10. Korištenje toaleta vrši se kontrolirano.

12. Svakodnevno dostupna voda uzima se kontrolirano.

13. Jedna skupina je jedan „mjehurić“ i skupine se ne miješaju ni u kakvim aktivnostima i projektima

14. Posjeti kazališta, izleti i druženja su zabranjeni. 

15. Djecu treba poticati na sportske i glazbene aktivnosti ali u kontroliranim uvjetima prema epidemiološkim mjerama.

16. Što više vremena treba provoditi na otvorenom.

17. Sastanci, radionice, predavanja nisu dozvoljeni. Svaka informacija koju roditelj treba izmijeniti s odgojiteljem pri dolasku i odlasku djeteta ili pri boravku, može se obaviti telefonom, e-mailom ili porukom na poslovni mobitel odgojitelja, odjela u kojem dijete boravi.

18. Ukoliko dijete ne dođe u vrtić iz nekih drugih razloga, a ne radi bolesti, roditelj se dužan javiti vrtiću.. Ako je odgojitelj u tom trenutku zauzet djecom, javit će se u što kraćem roku.

Isto tako, u svakom trenutku dostupni su kontakti ravnateljice, pedagoginje i tajnice.

 

 

                                                                                                                                                                                         Uprava  Dječjeg vrtića MARINA

 

PočetakPrethodno12345678910SlijedećeKraj
Stranica 1 od 54

Naši ciljevi

U odnosu na dijete

Sigurnost svakog djeteta, razvoj samopouzdane, samostalne, emocionalno senzibilne, odgovorne, kreativne i prije svega sretne i zadovoljne osobe

U odnosu na roditelje

Afirmacija i osnaživanje obitelji u području afirmativne roditeljske uloge te usklađenog partnerskog djelovanja vrtić – obitelj, zadovoljan roditelj

 

Naši ciljevi

U odnosu na okruženje

Unaprijeđivati  sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost, estetiku, obogaćivanje raznovrsnim poticajima, okruženje koje preslikava zaposlene, stav o djetetu

U odnosu na ozračje

Zadovoljstvo djece, roditelja, zaposlenika i zajednice – stvoriti sretne ljude

 

Naši ciljevi

U odnosu na okruženje

Unaprijeđivati  sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost, estetiku, obogaćivanje raznovrsnim poticajima, okruženje koje preslikava zaposlene, stav o djetetu

U odnosu na ozračje

Zadovoljstvo djece, roditelja, zaposlenika i zajednice – stvoriti sretne ljude

 

Copyright © 2015. Dječji vrtić Marina